Ano_1461_Sdsk_2020

1-- Daniou ni ngi soukkanikou ci djiguèèn nguir bind doom dji.

Mouni kèp koumou tòogal ci djotaay kham nisa nday daàn seuyé.

Mou tambali di lim khèeti dòmou adama yi am:

mou waxni: guissò ko xamni dëkk (ville) bamou dëkk mòfay ndiekeu kheuy difa moudjèè waathi gueunfà nangò sonnu (fatiguer) dou noppalou bènn sàa tè bouy gneuw dou eundàalè dépense diamono bounè dankoy dimbali,Nèèna: kou mèl nònou bòko guissatè ndayam dankodàan sakkou mouy bagn.

Dinàalèen thi nèttali bènn khissa (histoire) bò khamantènisi bènn goor la ci reew mii (Sénégal) la amè wòn:

Goor gui dégn kò diokh sokhna, Sokhna si di bagn bouko goor gui dèe sakkou mouy bagn ,ba bènn biss goor gui forcé ko beugueu seuyak mòm,

ndawsi guèn di daw bassi peenthi mi (mbèd mi) rèènou garab (arbre) gui nga khamni mo nèkk ci peinthi mi (mbèd mi) tèkheutal (fakastal) ndawsi mou daànou goor gui fèkk kofa eupko dòolè seuyak mom fòfou. Bamou si amè dòm,Dòm ja mëna war (ngawar) lol bòbou war (ngawar) lou am solo la,taàrou lol (beau) ,am khèl lol(intèligent),yarou lol (politesse),bakh lol (généreux) ba nday dji naagou ,

bi khalè bi magguèe (grandire) ba nga khamni kènn kounè beug nako diour,ba nday dji bëga fattè lamou défòon.

- Bènn biss mouy dawal fass(cheval)si peenthi mi ba khiir ,fass wi(cheval) dòòr ko si rèènou garab(arbre) gògou nga xamni mò tèxtalòn(fakastal) ndayam ba baay ba fèkk kofa seuyak mom ba am koci.

- bimou daànò fala yam sèdd gouy.Baay bi guènn, Nday dji di yoùkhou ,baay bi né rèen bi mòma ko mayòn rèen bi mòma ko khagn.

gnouni goor gui dof na, mouni dèdèt dofouma dè, rèen bi mòmako mayòon rèen bi mòmako khagn.

- Nèenagn sakh : djiguèen gou bonn dou diour kou baakh...dèèdèt!! djiguèen djou bonn dina diour kou baakh waayè day dém ba nèew dòolé bamou taambléko diarign daldi fàatou(mort).

2--Mouné: guisso kò khamni bou tòoguèe(rester chez lui) dou am dara waàyé bou diouguèe wouti rèk Yalla diokh ko limou beug.

Nèèna: kookou bòko guissèe ndayam daàwoul sakkou bàayam, waàyé bouko baàyam sakkò doussi tèg bènn baàt.

3--Mouni guissoulò kò khamni dou wouti dara tè loumou sokhla mou fèkk ko famou tòg.Nèèna: kòkou ndayam mòdaan sakkou bàayam.

4—Nèèna guissoò ko khamni day kham limou wara kham lèpp ,lammign wi dioub, khèl mi nèekh ,té mbòlò moumni thiapp baàt di beuga wakh nièpp ni na noppi.

nga khamni baàtam dou sakh, Sou amèe keur doufa wakh louy sakh, famouy liguéeyè doufa wakh louy sakh ,soudèe borom mbòlò sakh loumou wakh mbòlò ma tiriko.

Nèèna : kòokou boòko guissèe ndayam dafa amòon baàt thi seuyam,ta kou am baàt thi sa seuy do diour kouy am baàt.

kon nak djiguèen gni na nguèen gaannàayò lòlou ndakh diamono djii djiguèèn gni beug nagn bàat lòl mò takh diour kou am bààt diafè lègui.

5—Nèèna nga guiss ko khamantènii dina nèkk ci mbòlò eupoufa xam-xam,eupoufa khèl ,guenoufaa dioub ,té bou nit gni wakhèe ba tëral ko bou dikkèe wakh niou tiri la nieup wakhòn wala balàa nit niée wakh lènn dinagn ni: bayyilèen ba diw wakh ba noppi...

Nèèna: kòkou bòko guissèe ndayam amoulwòn bàat ci seuyam mò takh mou diour kou am bàat.

6—Nèèna: guisso djiguèèn diouy seuy ci keur ta bou dieukëram bayyè dara ci jibaam(poche) mou dieul ko bagn kò dèf mouy dara.

Kòkou moy diour saathi (voleur) Wakh nagn ni: kou sa nday di dieul doonté dieul ba dou dieulou dara bò magguèe faww ngay dieul ta bounou seitèe ci biir société bii niou nèkk dinagn khamni lòlou moy li am.

7—Nèèna: barina ay tawat(fèebar)you bari ci diamono djii mouy tawatou goor, Lòlou likoy dèf lou ci bari djiguèèn gnila ;ndakh sèen borom keur dalèen di sokhla diog beug lèena sakkou gnouy wouti lay ba bagna seuy ak mòom.

Lòlou nak amna yoon yò khamni bouko djiguèèn défè dòm dji sidiit ya dina nèew dòolè lòl bou diouddò.

Batay ci mbiri tawatou goor nga khamni mò bari lòl lèegui,dieulè nagn ci lou wèr ci kou wèr mou wakhni:S.CHEIKH ISSA DIENE mou tèdd ma dàanna fadj goor gou teulè,wàayè ci lènn rèk lako dàan fadjè(soigner):

sou fèkkèntèni ndayam ak bayam danò guènn diamono (addina),dafay dèm barsakh dieul roowou ndayam mou toùbal rouwou bayam bouko dèfèe rèk sidiit ya nangou.

Kon li djiguèèn gni di dèf lou bari ci diamonoy tay mouy sa borom keur sokhla la nga wouti ngaanteu ba bagna seuyak mòm lòlou moy diour fèebarou goor niou bari.

8—Nèèna : guisnanou tamit ci diamono fò dèm guiss goor go nga khamni bou guènnèè moròmou gooram yi di teub di dal louniou liguéey diokh ko, loumou wakh niouné deugg la, koumou yònni nga daw , koumou saàga nga bèg(content) koumou khass nga bèg dòsi niémè tèg bààt.

niòniou nieupp tay djii bòlèen sèetlò sèeni wadiour wou djiguèèn dégn kò sarakhèwòn.

Kon batay thian(alali seuy) gou fora-fora-fort dina nèewal dòlè dòm ndakh masnamà dègg kou mana wakh mou wakhni :

"diar lala nèkh,

seuyè nala nèkh,

diour kala nèkh,Yalla dèfalou ko kènn".

9—Nèèna: bò guissèè dof yi bari lèegui liniouy digal djiguèèn gni gnoukoy bagna dèf rèk mòko eundi, mouy: niakka mòurou,Nèèna: moùrou niakk guè dèf limouy wagni bariwoul: dof, mbà diour dof rèk.

ta gnou khamni KHARAM NA CI DIOUlLIT BOU DJIGUEEN MOUY DEF BOPp NEEN CI BITI

(YEUNENT BI (saw)nèèna: Yalla reubb na kiy yok karaw ak kikokoy yokal)

*Yonente bi (s.a.s)neena: dama guiss ay djigueèn yò khamni gni ngui lèen yèèwwci seèn kawar ya , takk-ko ca kaw ,dieul béttèekh bou taang dieurr diko sotti ci sèen bopp ya ,sèen yoùr ga ma ngay bakkh ,nga dégg namouy yeungatò ni mbana mò khamni bouy bakkh nònou mouy bakhè .

*Yonente bi neena: ma laadj Djibril néko: djigueèn gni lan lég déf ba takh Yalla dilèen mbougal –mbougal mou méttèè ni ?.

“Djibril niko:djigueèn gni dé litakh Yalla yèwèlèen sèen kawar yi ,rakh ca dolli sèen your ya di bakkh ngadiko dégg nònou mou mélni mbana gouy bakkh ,moy djiguèen gni nga khamni dàawougn mour sèen bopp yi ,dégn daan mouri sèen bopp yi ,yamouniou ca di wané(exposer)sèen tàar ya nguir goor gnil èen takkoul guisko,

Ta Yonente bi neena: djiguèen li féek mo ngui mouri boppam Malaàka yeurmandé yi dougn ko djégué .

Yalla loumou wakh dina am fowoul fowlouwoul, té gnou khamni Yalla bawoul lamou wakhòn ta dou bayyit lamou wakhoòn.

10- Guiss nagn ni ci ay ndiabòt dangay guiss niou bokk nday(mère) ak baay(père) guenantè,bouko dèfèè nak cila nit gni di nakhè sèen bopp banaàn dòom diou baakh Yallà koy diokhè, Wàayé dafa am ci noumoukoy diokhè.

Nèèna: lòlou sàa bòko guissè mèlokaan wa nday ja(mère) amòn bamiy soss gnom gnaar mò bokkoul, kouthi dadjèk mèlokaàn wa gueun,yaw yaày gueun.

Dafa am gnaari nit gno khamni gno bokk nday ak baay ,Rakk dji am barké lòl ,Mag dji khawa nèew dòolé lòl.

Rakk dji loumou bay(cultiver) mou nangou ,loumou wouti Yalla dèfalko ko.

Mag dji nangò liguéey lòl ta loumou liguéey-liguéey rakk djé koy dimbali,Mag dji wò baay ba(père) wò nday dji(mère) wò rakk dji(petit frère) nilèn: damà amònak yèen waxtaàn,

Nilèen: man boumay liguéeyx lounè laay dadj ,louma liguéey loumou am-am solo dou barkèl si thiòna laa deukk tè sama rakk djii diamono diounè mòmay dimbali, ma beugg nguèen waxma lan mòko waral?baay bi(père) niko: laadj ko sa nday(mère).

Nday dja niko: dòom dèy ci manla ; ndakh bama sa baay(père) di dòga dieul,bòba dèy tound wi(deukk bi) nieuppama beug,ma diafè lòl ,sa baay(père) dima naxtàan, dàanaka mòdòon seuy-seuy bi, bama diour la ci (manam ba diour si grand frère bi),

Bima laci amè,ma khòl sama bopp ni soppèkounà,ma waxtaanak sama khèl ni fass yèenèna seuy nak lèegui ta bayyi thiaaxaan yi,thia bòbèè ma fass yèenèè seuy ,fass yènèè woyof, thi là amè sa rakk djii(petit frère)lòlou mò waral lii.

Agg-na ba thi sakh bou djiguèèn gui dèmè bassi eumb(grossesse) ci diouroom niéenti wèèr yòyou(9 mois yi),sounou borom dina ko ci may lou mèlni (repéchage) nga khamantèni bou fèkkèè toubna tè soppi namou wara dokhalè Yalla dina weulbati dòom dji.

baci diourom nientèlou wèèr yi(9iem mois)bou moudj bi amna nò khamni bouni mèlée rèk wèssoul Yalla soppi roùh gui(khol )bi nga khamantèni mòm la naròn ci dieum dji dèfsi diènèen roùh(xol) ,wàayè mo ngui ci ni nday dj(mère) di dokhalè.

11—Batay ci biir djikko yòyè djiguèèn di am ci seuyam,guiss nanni ligniy neubb(cacher) ci seuy nga khamni kou goor ki ak kou djiguèèn ki rèkkakoy xam,

guiss nanni bò guissèè louci bari yomba diapp dòmou àdama , liko waral dou dara loumòy djiguèèn gni danò niémè ndiabar(mystique)

sàbò liguéeyè sa diekeur ta liguéey bi dioublouwòci lou rafét, dioublouwòci lou baakh,loumòy dioublou ci yakkh ,wala mòm ko ba takhalèkok ay mbokkam,

nala woor ni bisbò amè dòm ka guëna niaakk xam-xam bouko fassè fasba guëna nèew dòlè sakh dinako diapp.

lou takh? liguéey ba nga dòon liguéey bàayam. tè sèetlou nagn ni keur gò dèm boudè keur gou mag té yaagg,nga laadj borom keur ga niounila: dèmna,

nga laadj sokhna sa, niounila: mo ngui fi ,lòlou nak djiguèen gni war nangn cee bayyi khèl, khamni kon linga khamantèni mòm lan dòn liguéey ci kou goor ka ,mòm la kou goor ka dèm balèen fa, niou war kò agnè ak sèeni dòom.

té djiguèen sa bònèko: bò dèfè lìì dém sawara, wala am bakkàar, dinako niémè dèf Yallà ko bindè nònou.wàayé bòkonè: so dèfè lìì sa dòom bonn, dinako sèètàat, kon nak sounou mbokki djiguèèn gni lìì na nguèen ko bayyi khèl bou bakh.

12—Guisnagn ci diamono tamit nit gno khamni lounou am ay diambour légn koy dèfal wàayè dougn diarign sèen nday(mère) dougn diarign sèen baay(père).

liko waral moy: bàay ba(père) lou baakh lamou dàan am lèpp dako dàan neubb, diko diokh nite gni bayyi sokhna simou nèkkal, Nday dja(mère)yit ak mbaaxam ak lèwètam akouk nango diokhè niamam (repas),akouk woyofam, lèpp wannako dòmou àdama yi bagn kò wan borom keuram,gnom bouniou diourè dòm doulèen amal ndiarign gnom gnaar nièpp,ay diambour lay diarign.

13—Guisnagn diamono dji dèè(mort) you gàaw yi ,wopp yi(maladie), nakhar yi ,tiis-tiis yi ,balàa yi lòoci guiss rèk ci biir seuy yi laniouy liguéeyè lay takh mou am.

Ndakh guiss nga tay diamono dji gni si eupp weur-seug

aag na ba ci dòom yòoyè nga khamni diourou nioulèen ci yoon,ndègam kouniou diouroul ci yoon moy am weur-seug am khél ta likoy waral dou dara loudoul fékki ga nday dja(mère)dàan fèkki ,

nangou ga nday dja nangouwòon,ndègam kòkou mò mëna am lòlou wakhoumalàk ki nga khamni dàkò tèg ci yoon ci li nèkh Yalla.

14—Amna gno xamni loulèen di bètt (surprise)rèk laniouy am,liko waral moy sèen nday(mère) diamono bounè mo ngui bètté sèen bàay (père)ci ay khèweul aki yììw, nga khamni dàanaka ay dòf légn lèen di touddé ,louniou liguéey diokh Seen diekeur dji.

Djigéen nioniou nga khamni dinagn guiss tissu bou baakh dieundal Seen borom keur ,lèpp lou niou guiss mou rafèt niou yèenè koko,

lòlou lèp loumouy diour moy doom dio xamni Yalla dinako diokh lò khamni founèkk lay bayyikò tè dou kham lanla dèfal nit gni batakh nioukoy défal lòlou.

Gni nga khamni gnom laniou topp tay mouy serigne si barkè lalèn sèen bàaye(père)amèl.

Wàyè tawfeekh gui gnou am nga khamni nit day niaq h alalam fou sori nieuw yëkkati ko diokh lèen ko sounla wakhè fa sèen wàadiour wou djiguèèn diaar nga khamni lòlou loumou liguéey la ba Yalla fayélèen ko.

Goor barké rèk la mëna faggoul dòmam wàayé lici dèss djiguèèn mòkoy faggou.

Nèèna: diabar yila, djiguèen na khamni foumou fètèwò rèk dòom you mèl nònou lay am.

NB : amna :

1-(DIABAROU BASSANG)

2-(DIABAROU GËLeem (Chameau)

3-(DIABAROU PAAKA(Couteau)

4-(DIABAROU Khadj (Chien)

5-(DIABAROU MBAAM (àne)

6-(DIABAROU POUSSO (éguille)

Dinagn ko lèèral incallah!!